Dopunsko zdravstveno osiguranje

Image

Dopunsko zdravstveno osiguranje od težih bolesti i posljedica bolesti

Osigurani rizici:
Ovim osiguranjem pokrivene su bolesti koje nastanu u toku trajanja osiguranja.

Za vrijeme godine trajanja osiguranja iznos naknade se može isplatiti samo za jednu bolest odnosno posljedicu bolesti.


Obaveze osiguravača:
1. Osiguravač je u obavezi da isplati cijelu ugovorenu osiguranu sumu (100%), po polisi koja je važila u momentu nesporno utvrđene bolesti (dijagnoza specijaliste), za sljedeće bolesti:
- sve zloćudne tumore, izuzev zloćudnog tumora kože - uključujući i maligne bolesti krvi. Dokazuju se nekontrolisanim rastom ćelija (histo-patološki) uz infiltraciju tkiva i okolnih limfnih žlijezda.
- moždani udar - trajno oštećenje mozga kao posljedica odumiranja dijela moždanog tkiva sa trajnim oštećenjem.
- infarkt miokarda - oštećenje dijela srčanog mišića nastalo usljed začepljenja krvnog suda i prestanka napajanja dijela srčanog mišića krvlju.

2. Osiguravač je u obavezi da isplati 50% ugovorene osigurane sume po polisi koja je važila u momentu nesporno utvrđene bolesti u toku trajanja osiguranja za sljedeće teže posljedice bolesti:
- Teže posljedice sepse
- Teže posljedice perforacije u gastrointestinalnom traktu
- Teža oboljenja žlijezda sa unutrašnjim lučenjem
- Embolija pluća
- Vanmaterična trudnoća
- Svi zloćudni tipovi raka kože
- Nedovoljna funkcija bubrega - sa posljedicom trajne hemodijalize ili transplantacije bubrega.
Dopunsko zdravstveno osiguranje za slučaj hirurške intervencije (operacije)

Osigurani rizici:
1. Ovim osiguranjem pokrivene su teške intervencije (operacije) za koje je potreba utvrđena i koje su izvedene u toku trajanja osiguranja, a o čemu je osiguravaču dostavljena adekvatna medicinska dokumentacija iz koje se nesporno može utvrditi da je ista izvršena.
2. Za vrijeme godine trajanja osiguranja iznos naknade se može isplatiti samo za jednu hiruršku intervenciju - operaciju
3. Srazmjerno težini operacije definisani su procenti (bodovi) isplate naknade u odnosu na ugovorenu osiguranu sumu iz polise

Dodatne informacije

Direkcija Bijeljina

Telefon: 055 232 100
Adresa: Filipa Všnjića 211
Email: office@bobar.com

Filijala Banja Luka

Telefon: 051 215 770
Fax: 051 215 788
Adresa: Srpska 99

Filijala Brčko

Telefon: 049 213 560
Fax: 049 223 560
Adresa: ul. Uzunovića 2A

Filijala Doboj

Telefon: 053 202 340
Fax: 053 202 341
Adresa: Kneza Miloša 36G

Filijala Pale

Telefon: 057 226 257
Fax: 057 226 257
Adresa: Milana Simovića 8

Filijala Prijedor

Telefon: 052 240 810
Fax: 052 240 812
Adresa: Zanatska bb

Filijala Trebinje

Telefon: 059 220 103
Fax: 059 220 103
Adresa: Cara Lazara 6

Filijala Zvornik

Telefon: 056 211 737
Fax: 056 210 063
Adresa: Svetog Save bb

Filijala Sarajevo

Direktor: 033 713 980
Štete: 033 713 981
Info telefon: 033 713 985
Fax: 033 713 986
Adresa: Put života 12