Osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu prilikom transporta na kopnu

Image

Predmet osiguranja:
Osigurava se odgovornost vozara za štete na robi primljenoj na prevoz u drumskom transportu po urednim prevoznim ispravama, uz naplatu vozarine, koje su posljedica uništenja, oštećenja i nestanka robe.


Osigurane opasnosti ( rizici ):

Osiguravač je obavezan da osiguraniku nadoknadi sve iznose koje ovaj treba da plati ili ih je već platio za štetu za koju je odgovoran u smislu odredaba ovih uslova, kao i troškove sudskih sporova i preduzetih pravnih mjera u vezi sa tim štetama u cilju odbrane od neosnovanih ili pretjeranih zahtjeva trećih lica, ali pod uslovom da se osiguravač prethodno saglasio sa prijedlogom osiguranika za vođenje sporova odnosno pružanje odbrane.
Osiguravač je obavezan da osiguraniku nadoknadi još i:
- troškove eventualnog istovara, pretovara ili utovara na drugo prevozno sredstvo, ako je prvobitno prevozno sredstvo pretrpjelo saobraćajni udes, a u cilju sprečavanja daljeg oštećenja robe ili smanjenja već nastalih oštećenja na prevoženoj robi
- troškove uklanjanja i prevoza ostataka uništene robe, u cilju raskrčavanja i čišćenja puta po naredbi nadležnih organa
- troškove utvrđivanja uzroka, obima i visine štete


Osiguravač neće naknaditi osiguraniku štete koje su posljedica: - oštećenja, manjka ili gubitka tereta koji potiču iz uzroka koji se nisu mogli spriječiti niti otkloniti pažnjom urednog vozara (viša sila, ratni i politički rizici, prirodnog svojstva ili mane robe i sl.) - osiguranikove namjere ili velike nemarnosti (utovar tereta neispravnim ili nepodobnim sredstvima, utovar tereta u nesipravno ili neodgovarajuće vozilo i sl.) - utovara od strane pošiljaoca ili istovara od strane primaoca - pomanjkanja ili slabog stanja ambalaže - nasstale kod prevoza živih životinja.
Dodatne informacije

Direkcija Bijeljina

Telefon: 055 232 100
Adresa: Filipa Všnjića 211
Email: office@bobar.com

Filijala Banja Luka

Telefon: 051 215 770
Fax: 051 215 788
Adresa: Srpska 99

Filijala Brčko

Telefon: 049 213 560
Fax: 049 223 560
Adresa: ul. Uzunovića 2A

Filijala Doboj

Telefon: 053 202 340
Fax: 053 202 341
Adresa: Kneza Miloša 36G

Filijala Pale

Telefon: 057 226 257
Fax: 057 226 257
Adresa: Milana Simovića 8

Filijala Prijedor

Telefon: 052 240 810
Fax: 052 240 812
Adresa: Zanatska bb

Filijala Trebinje

Telefon: 059 220 103
Fax: 059 220 103
Adresa: Cara Lazara 6

Filijala Zvornik

Telefon: 056 211 737
Fax: 056 210 063
Adresa: Svetog Save bb

Filijala Sarajevo

Direktor: 033 713 980
Štete: 033 713 981
Info telefon: 033 713 985
Fax: 033 713 986
Adresa: Put života 12